fbpx

Enter your keyword

Adatvédelmi szabályzat

BEVEZETÉS

Az SC Sadelli Prodcom SRL kereskedelmi vállalat (továbbiakban: Társaság), mint a www.familiadarabont.ro weboldal szerzője, üzemeltetője, tulajdonosa és adminisztrátora alapvető kötelezettségének tekinti a személyes adatok védelméhez fűződő jog maradéktalan biztosítását működése körében, -, ezért minden rendelkezésünkre álló eszközzel és minden lehetséges módon arra törekszünk, hogy az adataidat az EU 2016/679 rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet”) való legteljesebb megfeleléssel, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban kezeljük. Tekintettel arra, hogy az alapul fekvő jogi szabályozás egyik legfőbb célja az átláthatóság biztosítása, a jelen dokumentumban kívánunk téged tájékoztatni személyes adataid gyűjtéséről, használatáról, továbbításáról és nem utolsó sorban védelméről – különös tekintettel azokra az esetekre, amikor termékeink online megrendelése folytán kerülsz kapcsolatba velünk weboldalunkon.

A személyes adatok feldolgozása tekintetében a személyek védelmére vonatkozó nemzeti és nemzetközi rendelkezésekkel összhangban a Társaság köteles a megadott személyes adatokat biztonságosan és kizárólag az alábbiakban leírt célokra kezelni.

A jelen dokumentum célja, hogy tájékoztassa a Webhely felhasználóit arról, hogy a Webhely használata során milyen módon gyűjtik, használják és dolgozzák fel személyes adataikat, valamint arról, hogy milyen jogaik vannak ezen személyes adatokkal kapcsolatban.

DEFINÍCIÓK

Személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Azonosítható személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, például: név, személyi-azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális identitására jellemző egy vagy több tényező alapján.

Személyes adatok feldolgozása: a személyes adatokon vagy személyes adatok csoportjain végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, függetlenül attól, hogy azokat automatizált eszközökkel vagy anélkül végzik-e, mint például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, strukturálás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

Tárolás: Az összegyűjtött személyes adatok bármilyen adathordozón történő megőrzése.

Harmadik fél: az érintettől, az adatkezelőtől, az adatfeldolgozótól és azoktól a személyektől eltérő természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy szerv, akik az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen felhatalmazása alapján jogosultak személyes adatok kezelésére.

Hozzájárulás: Az érintett akaratának bármely olyan, szabadon, konkrétan, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozatban vagy egyértelmű cselekményben jelzi, hogy hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit; amennyiben az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy nemzeti jog határozza meg, az adatkezelőt vagy a kijelölésének konkrét kritériumait az uniós vagy nemzeti jog állapíthatja meg.

AZ ADATGYŰJTÉS CÉLJA

1 A Társaság személyes adatokat gyűjt:

a) a kért szolgáltatások nyújtása körében;
b) az online megrendelt szolgáltatások megerősítése és további információk nyújtása körében;
c) a rólunk és promócióinkról szóló információk küldése, valamint a felhasználótól kapott levelek megválaszolása;
d) reklám- és marketingüzenetek;
e) a felhasználók igényeinek megfelelő, személyre szabott tartalmak megjelenítése a Webhelyen;
f) a jogi kötelezettségek és a társadalmi felelősségvállalás teljesítése a román és a nemzetközi jogszabályok szerint.

2 A Társaság vállalja, hogy a gyűjtött adatokat az érintett hozzájárulása nélkül nem adja át harmadik félnek.

AZ ÖSSZEGYŰJTÖTT, TÁROLT ÉS FELHASZNÁLT ADATOK TÍPUSA

1 A fent említett célok teljesítése érdekében a Társaság kérhet olyan adatokat, amelyek lehetővé teszik az ügyfél/vásárló kapcsolatfelvételét és azonosítását, mint például: név, e-mail cím, CNP, telefonszám, postacím,lakcím stb.

2 A Webhelyhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatok tárolása céljából az informatikai szolgáltató vagy annak valamelyik kapcsolt vállalkozása és/vagy alvállalkozója által kezelt szerverre kerüljenek, feltéve, hogy a technikai, szervezési és személyi intézkedések azonos szinten maradnak.

3 A felhasználó és a Társaság között lévő összes levelezést, például értesítéseket, kérdéseket, kéréseket, a nyújtott szolgáltatások minőségével kapcsolatos véleményeket szintén tároljuk.

COOKIE POLITIKA

1 Amikor Ön meglátogatja a www.familiadarabont.ro weboldalt, az információkat kérhet le vagy tárolhat az Ön böngészőjéből, többnyire cookie-k formájában. A lekérdezett információ lehet az Önre, az Ön preferenciáira vagy a használt eszközre vonatkozó, és a célja, hogy a Webhelyet az Ön igényeihez igazítsa. A sütiket a tartalom és a hirdetések személyre szabására, közösségi megosztási funkciók biztosítására és a forgalom elemzésére használjuk.

2 A Honlap első alkalommal látogatói egy cookie-kat tiltó verzióhoz férnek hozzá, amely egy bannerrel tájékoztatja őket a cookie-król, és arról, hogy a Webhely funkcióinak elérése a cookie-k használatának elfogadását jelenti.

AZ ÖSSZEGYŰJTÖTT ÉS FELDOLGOZOTT ADATOK BIZTONSÁGA

A Társaság fejlett biztonsági módszereket és technológiákat, valamint az alkalmazottakra és a munkafolyamatokra alkalmazott szigorú irányelveket alkalmaz, beleértve az időszakos ellenőrzést is, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban védje az összegyűjtött és feldolgozott személyes adatokat. A szerverberendezés, amelyen a www.familiadarabont.ro weboldal található, és amelyen keresztül személyes adatokat gyűjtünk, védve van mind a fizikai, mind a távoli hozzáféréstől, egy adatközpontban van telepítve és rendszeres biztonsági ellenőrzésnek van alávetve, így minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a személyes adatok védelme érdekében, és adott esetben új technológiákat alkalmazunk a biztonsági rendszereink korszerűsítése érdekében.

AZ OLDAL FELHASZNÁLÓINAK JOGAI

A nemzeti és nemzetközi rendelkezésekkel összhangban a regisztrált felhasználókat, mint érintetteket az alábbi jogok illetik meg:

a) a személyes adatokról történő tájékoztatáshoz való jog;
b) a hozzáféréshez való jog;
c) a helyesbítéshez való jog;
d) az adatok törléséhez, elfeledtetéshez való jog való jog;
e) az adatkezelés korlátozásához való jog;
f) a adathordozhatósághoz való jog;
g) a tiltakozáshoz való joga.

AZ OLDAL FELHASZNÁLÓINAK KÖTELEZETTSÉGEI

1 Honlapunk felhasználójaként Önt a következő kötelezettségek terhelik:

a) A Honlapon található regisztrációs űrlapon előírtak szerint igaz, pontos és teljes adatokat adjon meg magáról;
b) az Ön adatainak karbantartása és frissítése, hogy azok szükség esetén igazak, pontosak és teljesek legyenek;
c) Nem tesz közzé semmilyen rágalmazó, fenyegető vagy rosszindulatú anyagot más felhasználókkal, a Társaság üzleti partnereivel vagy harmadik felekkel szemben;

2 E kötelezettségek be nem tartása esetén a Társaság törli a kérdéses információt, és elhatárolódik annak szerzőjétől, fenntartva a jogi lépések megtételének jogát.

A JELEN ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA/KIEGÉSZÍTÉSE

1 Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzatot a jogszabályi változások vagy a Webhely típusa miatt módosítsuk/kiegészítsük.
2 A frissített Adatvédelmi szabályzatot közzétesszük a Honlapon, és az a közzététel napjától hatályos.
3 A felhasználó beleegyezik azzal, hogy a módosítást/kiegészítést követően tovább használja a Weboldalt.
4 Ha a Felhasználó nem kívánja elfogadni a jelen Adatvédelmi szabályzatot, beleértve annak minden későbbi módosítását/kiegészítését, a Felhasználó nem használhatja tovább a Webhelyet.